Телефон:+359887002643 Е-мейл:info@motorent.bg

Общи условия за наем на мотоциклет от Motorent.bg

Настоящите общи условия се отнасят до и регламентират услугата наем на мотоциклет от motorent.bg, резервиран чрез онлайн резервационна форма през уеб страницата motorent.bg и представляват неразделна част от договора за наем. С подписа си, Наемателят удостоверява, че е напълно запознат с всички клаузи и условия и произтичащите от тях задължения. При отказ на Наемателя да подпише действащите общи условия, Наемодателят е длъжен да откаже услугата наем на мотоциклет и има правото да предяви финансови претенции за пропуснати ползи по вина на Наемателя.

Изисквания към Наемателите:
Потребители на услугата наем на мотоциклет могат да бъдат само лица, навършили 21 години, които притежават валидни документи (лична карта, паспорт, шофьорска книжка, син контролен талон) и шофьорски стаж не по-малък от 2 години за съответната категория (кат. А1, А2). За мотоциклети, за които се изисква валидна шофьорска книжка кат. А, минималната възраст на Наемателя е 23 години. Правоспособни лица, които нямат необходимия шофьорски стаж за съответната категория, могат да се възползват от услугата наем на мотоциклет само след предварително отправено писмено запитване до Наемодателя и при по-висок застрахователен депозит, който се определя индивидуално според заявката от Наемодателя.

Заявки и резервации:
Заявката за ползване на услугата мотоциклет под наем се счита за валидна, ако е направена минимум 72 часа предварително чрез онлайн резервационната форма на уеб страницата на motorent.bg и е получен резервационен депозит в размер на 10% от стойността на дължимата сума за целия наемен период. Резервационният депозит служи като гаранция за резервацията на съответния мотоциклет и се приспада от наемната цена на услугата. Ако наемателят не успее да заплати този депозит 48 часа преди началото на наемния период, заявката се счита за непотвърдена и може да бъде отменена от Наемодателя по всяко време и без предизвестие.

Промяна/ отмяна на резервация:
Промяна или отмяна на вече направена и потвърдена заявка е възможна само, ако е направена до 48 часа преди получаване на резервирания мотоциклет и е потвърдена от Наемодателя на посочения e-mail адрес за контакт от Наемателя. Платеният резервационен депозит не подлежи на връщане при неявяване на наемателя или отмяна на заявката по-малко от 48 часа преди започване на наемния период. В случай на възстановяване на суми на Наемятеля, това става след като от заплатената сума се приспаднат всички административни и банкови такси. При повторна промяна на вече приета и потвърдена резервация, Наемателят дължи такса в размер на 25 Евро.

Срок на наем и наемни цени:
Наетият мотоциклет се предоставя за срока, посочен в подписания договор, при минимален срок за наемане от 24 часа. Цените на услугата са публикувани в сайта motorent.bg и са валидни към момента на направената от наемателя заявка. Цената се потвърждава като част от процедурата по приемане на заявката.
Ако Наемателят забави връщането на мотоциклета с повече от 60 минути спрямо посочения в договора за наем час, същият дължи неустойка в размер на един ден наем според договорената дневна тарифа, платима при връщане на мотоциклета.
Удължаване на наемния период е възможен само с изричното съгласие на Наемодателя, като Наемателят е длъжен да уведоми за това минимум 24 часа предварително и да получи писмено потвърждение от Наемодателя на посочения за контакт e-mail. Наемателят е длъжен да заплати цената за новия наемен период преди началото на удължения период.
Намаляване на наемния период е възможен с най-малко 24 часа предизвестие от страна на Наемателя и писмено потвърждение от страна на Наемодателя. В такъв случай, наемната цена не подлежи на преизчисление и връщане.
Доставката на мотоциклет в София-град е с фиксирана цена от 15 Евро. Цената на доставка на различна от София-град локация подлежи на договаряне и може да изисква минимален срок на наемане.

Плащане и депозит:
Пълната наемна цена и пълният размер на застрахователния депозит се заплащат преди започване на наемния период, при получаване на мотоциклета или по банков път минимум 24 часа предварително. Ако Наемателят не плати пълната стойност на наемната цена или застрахователния депозит, заявката се счита за невалидна и отменена по вина на Наемателя и Наемодателят отказва предоставянето на услугата наем на мотоциклет като задържа резервационния депозит.
Пълната наемна цена и застрахователен депозит се плащат по банков път, чрез кредитна/дебитна карта чрез системата за сигурно разплащане PayPal или в брой при получаване на мотоциклета преди подписване на договора за наем. Всички онлайн плащания се извършват чрез системата PayPal и са защитени чрез защитните технологии SSL. Motorent.bg не носи отговорност за измами или неоторизирано използване на кредитни/дебитни карти от трети лица!
Застрахователният депозит служи като гаранция за добросъвестното използване на мотоциклета от Наемателя и изпълнение на всички задължения от негова страна по подписания договор, както и като обезщетение в случай на неизпълнение или причиняване на вреди. Застрахователният депозит се възстановява в пълен размер при прекратяване на договора за наем, ако мотоциклетът е върнат в същото техническо и визуално състояние, както е получен.

Гориво:
Наемната цена не включва гориво. Наемателят е длъжен да върне мотоциклета със същото количество гориво, с което го е получил. В противен слувай липсващото гориво се заплаща по цена 2,50 лв/литър.

Приемане и предаване на мотоциклет:
Мотоциклетът се предава на Наемателя в изправно техническо състояние и външен вид, за което двете страни подписват приемо-предавателен протокол, който е неделима част от договора за наем. При връщане на мотоциклета, неговото състояние трябва да отговаря на отразеното в приемо-предавателния протокол. Преди предаване, Наемателят и Наемодателят проверяват заедно техническото и визуално състояние на мотоциклета преди подписване на договора за наем. Наемателят удостоверява с подписа си, че е запознат напълно със състоянието на мотоциклета и се задължава да го върне в същото техническо и визуално състояние. При отказ от Наемателя да подпише приемо-предавателен протокол за връщане на мотоциклета, същият се подписва от Наемодателя, удостоверяващ отказа и направените в приемо-предавателния протокол констатации, като тези констатации обвързват Наемателя и така подписан протоколът представлява годно доказателство при евентуален съдебен спор.
Мотоциклетът се предава в часа и мястото, посочени в резервацията. При предаване, Наемателят е длъжен да предостави валидна лична карта/паспорт, валидна шофьорска книжка за съответната категория мотоциклет и валидна кредитна карта на негово име, ако плащането е извършено чрез нея. Ако Наемателят не успее да предостави всички нужни документи, заявката се счита за отменена по негова вина като същият дължи на Наемодателя обезщетение в размер на пълната сума на заявката.
Наемателят се задължава да върне мотоциклета в договорения срок, час и място, което е посочено в договора за наем. Motorent.bg не носи отговорност за каквито и да било загуби, които Наемателят може да претърпи поради забавяне връщането на мотоциклета!

Неизпълнението на задължението за връщане на наетия мотоциклет за повече от 24 часа от момента на изтичане на срока по договора, независимо от причината, се счита за обсебване на МПС и Наемодателят има правото да уведоми полицейските органи за действията на Наемателя. В този случай, Наемателят заплаща наем по договорените цени до окончателното връщане на мотоциклета.

Отговорности и задължения на Наемателя:
– Наемателят е длъжен да ползва наетия мотоциклет по предназначение
– Да върне наетия мотоциклет във вида, в който е получен, без липси и щети и със зареден догоре резервоар
– Да полага цялата необходима грижа, за да поддържа мотоциклета в добро състояние като извършва всички дейности, които са неотложни и необходими с оглед запазването на техническото и визуално състояние на мотоциклета
– Да осигури опазването на мотоциклета от посегателства и предотвратяване настъпването на вреди като се задължава да оставя наетия мотоциклет само на безопасни и охраняеми паркинги или гаражи за своя сметка и на своя отговорност.
– Да зарежда мотоциклета само с подходящи и качествени горива и да следи за нормалната работа на двигателя, за нивото на масло, антифриз и спирачна течност и при отклонение да изпълни задълженията за полагане на неоходимата грижа и незабавно да уведоми Наемодателя за получаване на указания, които стриктно да изпълни
– Да съхранява в себе си документите на мотоциклета, талона и ключовете при престой и при паркиране
– Наемателят е напълно отговорен за всички нарушения на правилника за движение и задълженията по ЗДП и при извършени или допуснати от него нарушения при ползване на наетия мотоциклет е длъжен да заплати всички глоби и санкции, наложени през времето на ползване на мотоциклета.
– Наемателят отговаря за всички вреди, които е причинил на трети лица с управлението, ползването или свързани по друг начин с наетия мотоциклет по време на наемането
– Наемателят няма право да използва или допуска използването на наетия мотоциклет:
o От лице под въздействието на алкохол, наркотични или други упойващи вещества
o За състезания, обучения, тестове, изпитания, тренировки, спортни прояви и шофиране off-road
o За извършване на криминални прояви
o За превоз на опасни, едри, насипни и други увреждащи товари
o За преотдаване на трети лица, които не са страна по договора
– Забранява се превозването на деца до 12 годишна възраст на задната седалка на мотоциклет
– Всички водачи и пасажери са длъжни да носят защитна каска
– Наемателят няма право да напуска границите на България без зелена карта и изричното съгласие на Наемодателя. В случай, че Наемателят желае да пътува зад граница, той дължи еднократна такса в размер на 30 Евро на Наемодателя за зелена карта и пълномощно, удостоверяващо съгласието на Наемодателя за напускане пределите на България с наетия мотоциклет. Ако Наемателят излезе зад граница с наетия мотоциклет без съгласието на Наемодателят, то той дължи глоба в размер на 250 Евро.

Щети, загуби, кражби, повреди, ПТП:
Наемателят носи пълна материална отговорност към Наемодателя и към трети лица и заплаща всички щети, липси и вреди причинени от него по време да действието на договора за наем. При настъпване на злополука, щета, кражба или повреда, Наемателят е длъжен да уведоми незабавно съответните полицейски органи и Наемодателя независимо по чия вина е настъпило събитието, като съобщи всички факти, данни и обстоятелства относно събитието и да окаже пълно съдействие на органите на полицията, застрахователната компания и Наемодателя. Наемателят е длъжен да спазва изискванията на ЗДП (Закона за движения по пътищата) и да се снабди с протокол от съответните полицейски органи за настъпило събитие, както и да изготви двустранен протокол.Наемателят трябва да осигури всички известни му факти, обстоятелства, свидетели и данни за съставяне на протокола. Ако Наемателят не предостави протокол за съответно настъпилото събитие, той носи пълна материална отговорност за всички липси и нанесени щети по мотоциклета.
При настъпване на щета, повреда или кражба, Наемателят дължи такса от 50 Евро на Наемодатяла за всички административни дейстия, произтекли от настъпването на съответното събитие. Ако мотоциклетът не е в състояние на самоход, Наемателят заплаща всички разходи по транспортирането му до отозириран сервиз или офис на Наемателя.
В случай на замяна на наетия мотоциклет поради повреда по вина на Наемателя, същият заплаща всички разходи по транспортирането на новия мотоциклет и наемна цена за периода на ремонт. Екипът на Motorent.bg си запазва правото да откаже замяна на мотоциклет, ако в зависимост от обстоятелствата се установи, че Наемателят е нарушил общите условия по договора за наем.
В случай на повреда на наетия мотоциклет, дължаща се на фабричен дефект или естествено износване на някой детайл, екипът на motorent.bg се задължава да отстрани повредата или да замени мотоциклета. Ако Наемодателят не разполага с подходящ мотор, който да замени повредения, или Наемателят откаже замяна, то Наемодателят е длъжен да осигури на Наемателя превоз до мястото на връщане, посочено в договора за наем и да му възстанови наемната цена и за оставащия период, без да дължи допълнително обезщетение.
При връщане на мотоциклета с щета, липса или повреда, застрахователният депозит по договора за наем се задържа от motorent.bg и мотоциклетът се изпраща за инспекция в оторизиран сервиз. След приключване на експертизата, Motorent.bg уведомява наемателя по е-мейл за стойността на щетите и издава фактура за сумата на ремонта и за покриване на липсите. Тази сума се приспада от застахователния депозит и остатъкът се възстановява на наемателя. При кражба на наетия мотоциклет, ако Наемателят не е изпълнил задължението си по договора да оставя наетия мотоциклет само на безопасни и охраняеми паркинги или гаражи за своя сметка и на своя отговорност , то той дължи пълната фактурна стойност на мотоциклета.

Прекратяване на договора:
Договорът за наем се прекратява с изтичането на срока му и пълно изпълнение на задълженията на Наемателя по него. При неизпълнение на задълженията по договора от страна на Наемателя, Наемодателят има правото едностранно да прекрати действието на договора, независимо от срока на действие, без да дължи каквито и да е финансови неустойки или пропуснати ползи на Наемателя. При прекратяване на договора, Наемодателят има право незабавно да влезе във владение на мотоциклета.

Общи разпоредби:
Настоящите общи условия са публикувани на уеб страницата motorent.bg и могат да бъдат изменяни по всяко време, като промените се публикуват онлайн и са достъпни за Наемателя. Чрез маркиране на „Съгласен съм с общите уловия“ в онлайн формата за заявка, Наемателят потвърждава, че ги е прочел, разбира съдържанието им, съгласен е с тях и официално ги приема. Всички спорове между страните, свързани с настоящите общи условия следва да се решават в дух на добра воля и взаимно разбирателство, а ако това се окаже невъзможно, спорът се отнася за решаване към съответната съдебна инстанция. Приложимо право за решаване на спорове е българското.
Екипът на motorent.bg, неговите служители и представители не носят никаква финансова и съдебна отговорност за вреди, възникнали или свързани с действията на Наемателя, които могат да причинят травма, смърт, имотни щети или други щети и увреждания на Наемателя, на негова собственост, на неговото семейство или други свързани с него лица. Екипът на motorent.bg, неговите служители и представители не носят никаква наказателна отговорност за загуба на печалба, загуба на приход, за щети, загуби или разходи понесени от Наемателя, за които му е потърсена отговорност или е платил, появили се в резултат или във връзка с използването, невъзможността за използване или закъснение на услугите на motorent.bg.